NOI DREPTURI PENTRU MILITARII ROMÂNI. Urmașii soldaților morți la datorie vor primi lunar o indemnizație egală cu solda acestora. Militarii care au participat timp de 4 luni la misiuni internaționale - VETERANI DE RĂZBOI

Marţi, 24 Mai 2016
12783
Din data de 9 mai 2016 a intrat în vigoare LEGEA NR. 81/2016 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 82/2006 PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACTIUNI MILITARE SI ACORDAREA UNOR DREPTURI ACESTUIA SI URMASILOR CELUI DECEDAT.


Potrivit actului normative, urmașii legali ai militarului decedat în misiune vor beneficia de o indemnizație lunară egală cu solda funcției de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislației în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul.


De asemenea, familia militarului rănit și încadrat într-o grupă de invaliditate va beneficia de a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini și a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale; b) acordarea de către Ministerul Apărării Naționale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituțiile civile de învățământ, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; c) numirea soțului/soției și/sau copiilor în funcții militare în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; d) încadrarea sau numirea, după caz, a soțului/soției și/sau copiilor în funcții civile din Ministerul Apărării Naționale sau în instituții publice civile, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare."


Totodată, militarilor care au participat, cel puțin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran».


Mai jos aveți tot actul normativ:

Art. I.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele e) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) urmașii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acțiuni militare - copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit;

. . . . . . . . . .

j) veterani - personalul armatei care a participat la acțiunile militare, așa cum sunt definite la lit. b), și îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4)."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4.

(1) Personalului armatei care a participat, cel puțin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acțiuni militare, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran»."

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitați și părinții personalului armatei decedat în acțiuni militare."

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7.

(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) și g), cel care a dobândit afecțiuni fizice, precum și cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare se menține, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, la cerere, în Ministerul Apărării Naționale, în funcții militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale."

5. La articolul 81 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în rețelele de telefonie;".

6. La articolul 81, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(22) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soț/soție sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare și la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate."

7. La articolul 82, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizație lunară pentru însoțitor, egală cu câștigul salarial mediu brut."

8. La articolul 82, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d) poate cumula indemnizația de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obținut, în cazul în care desfășoară activitatea ca angajați, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activități în scop lucrativ."

9. La articolul 82, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) și d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale, de următoarele drepturi:

a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;

b) asigurarea consilierii și informării periodice cu privire la posibilitățile de tratament și recuperare în centre de profil;

c) ședințe periodice de recuperare psihică și asistență psihologică;

d) participarea la activități sociale."

10. La articolul 84, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la art. 82 și 83 se actualizează ori de câte ori se majorează elementele avute în vedere la stabilirea acesteia."

11. La articolul 85 alineatul (1), literele b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) o indemnizație lunară egală cu solda funcției de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislației în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmașii personalului armatei participant la acțiuni militare care realizează venituri mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora, iar, în situația în care suma este inferioară câștigului salarial mediu brut, indemnizația este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

. . . . . . . . . .

h) transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini și a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale;".

12. La articolul 85 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut;".

13. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 83 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecțiunilor fizice sau psihice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, până la data stabilirii situației medico-militare sau medicale, după caz."

14. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 88.

Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini și a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale;

b) acordarea de către Ministerul Apărării Naționale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituțiile civile de învățământ, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;

c) numirea soțului/soției și/sau copiilor în funcții militare în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;

d) încadrarea sau numirea, după caz, a soțului/soției și/sau copiilor în funcții civile din Ministerul Apărării Naționale sau în instituții publice civile, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare."

15. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 10.

(1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acțiuni militare definite conform art. 2 lit. b) și îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

Art. II.

(1) Ministerul Apărării Naționale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, elaborează modificarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii de acord cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.

(2) Modificările elaborate potrivit alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.Pagina a fost generata in 0.1536 secunde