ADMITERE LICEU 2020. Cum se vor desfășura probele de aptitudini pentru liceele vocaționale

de Andreea PERHAIȚĂ Luni, 25 Mai 2020 335
Ministerul Educației a publicat calendarul actualizat pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020 – 2021.
Înscrierea pentru probele de aptitudini pentru liceele vocaționale se va face în perioada 2 – 5 iunie.


Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale, la profilurile artistic, sportive, teologic, vor fi apreciate prin note, iar, la profilurile pedagogic și militar, pe bază de calificativ admis sau respins.


Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional, pentru profilul artistic – arte vizuale, specializările Arte plastic, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale, se vor susține prin evaluarea unui portofoliu de lucrări. Pentru specializările de muzică, Secțiile instrumentală și artă vocală interpretative, evaluarea va fi în baza unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Pentru Secția teoretică, probele se vor susține online, pe una dintre platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele. La Coregrafie, se va echivala media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studio la disciplinele Dans clasic și Dans românesc. Sau, pentru alte specializări decât Coregrafie, candidatul va trimite o  înregistrare pe suport CD/DVD (audio-video). Pentru specializarea Arta actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor. De asemenea, pentru profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.


Fișa de aptitudini va conține următoarele: 
a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul - Admis/Respins la profilul pedagogic;
• Pentru profilul teologic,  se vor susține următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;
• Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.
• La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).
• Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Cultură-Educație

Ultima oră

Titlurile zilei